تبلیغات
Arya Teach - تمرین حل شده ترمودینامیک

علی(ع):هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید.

 

دانلود تمرین حل شده
دریافت كد ساعت