تبلیغات
Arya Teach - حل تمرینات ترمودینامیک

علی(ع):هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید.

دانلود سری اول

دانلود سری دوم

دانلود سری سوم

دانلود سری چهارم

دانلود تمرین جدید 30/08/92
دریافت كد ساعت