تبلیغات
Arya Teach - دینامیک و ارتعاشات

علی(ع):هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید.

جزوه کلاسی     دانلود

تمام تمرینات سری اول بغیر از تمرین شماره 3     دانلود

تمرین 1 از سری 2     دانلود

تمرین 2 از سری 2     دانلود

تمرین  سری چهارم    دانلود
دریافت كد ساعت