تبلیغات
Arya Teach - جزوه درس آمار و احتمال مهندسی استاد قربانی

علی(ع):هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید.

 

لینک دانلود  بخش اول جزوه

لینک دانلود بخش پایانی جزوه
دریافت كد ساعت